દાહોદ જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી ઠંડીએ જાેર પકડતાં લોકો કડકડતી ઠંડીમાં ઠુઠવાયાં હતાં.

દાહોદ તા.૧૮ દાહોદ જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી ઠંડીએ જાેર પકડતાં લોકો કડકડતી ઠંડીમાં ઠુઠવાયાં હતાં. વહેલી…