ગુજરાતમાં પેપર લીક મામલે આજરોજ દાહોદ જિલ્લા યુવા કોંગ્રેસ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્રમાં આપી

દાહોદ તા.૧૮ ગુજરાતમાં પેપર લીક મામલે આજરોજ દાહોદ જિલ્લા યુવા કોંગ્રેસ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્રમાં આપી આ…