કલેક્ટર શ્રી વિજય ખરાડીએ વિવિધ જાહેરનામાઓની મુદ્દત લંબાવી

કોરોના સંક્રમણની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લેતા કલેક્ટર શ્રી વિજય ખરાડીએ વિવિધ જાહેરનામાઓની મુદ્દત લંબાવી. દાહોદ જિલ્લા અને દાહોદ નગર સહિત અન્ય શહેરો અને ગામોમાં લાગુ કરવામાં આવેલા નિયંત્રણો આગામી તા. ૧૮ મે સુધી અમલમાં રહેશે

Share this with

Leave a Reply

Your email address will not be published.